Toggle mobilmeny

Honorarsatser

Skal du ha forfatter til skolebesøk, leseklubb, bibliotek eller bedriftsbesøk? Eller kanskje et skrivekurs? Under finner du Norsk Forfattersentrums minstesatser.

 

VEILEDENDE HONORARSATSER

Gjeldende satser for honorering av forfattere på oppdrag utenom skoleverket, gyldig fra 01.01.2014. Alle satser er minstesatser. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg. Norsk Forfattersentrum sørger for fakturering og utbetaling.

Opplesning o.a. opp til 30 minutter kr. 2 100.-
Opplesing o.a. over 30 min. kr. 3 100.-

Paneldebatt deltager kr. 2 200.-
Paneldebatt leder kr. 3 700.-

Bokbad (1) kr. 3 700.-
Litterær samtale (2) kr. 3 700.-
Litterær samtale med fordypning i forfatterskap (3) kr. 4 700.-
Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale (4) kr. 7 500.-

Innleder/vert kr. 2 000.-
Konferansier (5) kr. 3 700.-
Konferansier med fordypning i forfatterskap (6) kr. 4 700.-

Kåseri kr. 4 000.-
Foredrag – original (7) kr. 7 500.-
Foredrag – gjenbruk kr. 4 000.-

Tillegg for lang reise, kun etter avtale med oppdragsgiver kr. 2 000.-

Manuskonsultasjon
Manus under 200 sider, skriftlig tilbakemelding 1-3 sider kr. 3 000.-
Manus over 200 sider, skriftlig tilbakemelding 1-3 sider kr. 5 000.-
Manus under 200 sider, to skriftlige tilbakemeldinger kr. 5 000.-
Muntlig tilbakemelding ved personlig møte, pr. time kr. 506.-

Skrivekurs
Kurs á 2 timer kr. 3 000.-
Pr. ekstra time kr. 1 000.-

(1) Bokbad er en litterær samtale mellom to personer med fokus på den ene av partene (forfatteren).

(2) Litterær samtale er en samtale mellom to eller flere likeverdige parter (forfattere og/eller andre) med lik fokus på alle deltagerne.

(3) Litterær samtale med fordypning i forfatterskap forutsetter at alle parter (to eller flere) har god kjennskap til hverandres forfatterskap, og hvor presentasjonen av disse er likeverdig.

(4) Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale er en samtale hvor en, begge eller alle partene må bruke omfattende tid og ressurser på å nærlese og sette seg inn i et annet forfatterskap. Forutsetter dyptgående kjennskap og innsikt.

(5) Konferansier forutsetter kjennskap til en aktuell bok (ofte siste).

(6) Konferansier med fordypning i forfatterskap forutsetter at konferansieren har god kjennskap til forfatterskapet/-ene til den/de som skal presenteres.

(7) Foredrag – original er et foredrag på ca. 45 minutter. Satsen omfatter også essays.

 

FASTE VILKÅR I AVTALER

Følgende gjelder som faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver, og mellom Norsk Forfattersentrum og forfatter.

Faste vilkår i avtaler mellom Norsk Forfattersentrum og oppdragsgiver

Avtale om oppdrag er inngått mellom oppdragsgiver og forfatter og er registrert i Norsk Forfattersentrums oppdragsdatabase. NF er formidler av avtalen. Videre er NF formidler av oppgjør til forfatter etter utført oppdrag.

NFs formidlingsarbeid er gratis for oppdragsgiveren.

Det tilsendte oppdragsbekreftelse fra Norsk Forfattersentrum bekrefter innholdet i avtalen. Her står forfatterens og oppdragsgiverens navn, dato for oppdraget, avtalt honorar. Avtalen er bindende for begge parter. Uenighet om honorarsats eller annet i avtalen må meldes til Norsk Forfattersentrum snarest, og i alle fall før oppdraget finner sted.

Eventuelle forskudd skal utbetales av Norsk Forfattersentrum.

Blir oppdraget avlyst av oppdragsgiver 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honorar utbetales.

Norsk Forfattersentrum er uten ansvar for mislighold av avtalen fra forfatterens side.

Dersom forfatteren uteblir eller melder avbud uten gyldig grunn, skal Norsk Forfattersentrum snarest mulig skaffe en avløser.

FASTE VILKÅR I AVTALER MELLOM NORSK FORFATTERSENTRUM OG FORFATTER

Norsk Forfattersentrum utbetaler honorar og refusjon for utlegg når oppdragsskjemaet er returnert i utfylt og undertegnet stand. Skjemaet skal returneres snarest mulig og senest innen 30 dager etter at oppdraget er utført. Mottatt forskudd fra oppdragsgiver skal føres på skjemaet for å forhindre dobbelt utbetaling.

Det trekkes en formidlingsavgift av honoraret, for tiden 2,5 %, som går til Norsk Forfattersentrums Medlemsfond.

Det trekkes ikke forskuddsskatt av honoraret. Beløpet innberettes som inntekt i næring. Forfatteren får tilsendt lønnsslipp i forbindelse med oppgjøret samt lønns- og trekkoppgave i januar følgende år. (Honorarmottakere uten annen næringsinntekt må melde fra om dette senest ved innsending av skjemaet. Honoraret kan da utbetales som lønnsinntekt med skattetrekk.)

Mottakeren plikter å melde fra om feil ved oppgjøret. For mye utbetalt honorar skal betales tilbake til NF.

Det gis diettgodtgjørelse for fravær fra hjemmet etter statens satser. Bespisning på oppdragsgivers regning kommer til fradrag.

Bruk av egen bil må avtales med oppdragsgiver på forhånd. Når ikke annet er avtalt, regnes refusjon etter billigste reisemåte. Oppdragsgiver eller Forfattersentrum har ikke ansvar for forsikring av bil, verken forfatterens egen bil eller leiebil. Forfattersentrum eller oppdragsgiver dekker heller ikke reiseforsikring for forfatteren.

Ved vesentlig mislighold av avtalen vil forfatteren bli nektet formidling gjennom Norsk Forfattersentrum i inntil 6 måneder (jfr. § 3 i Lover for Norsk Forfattersentrum).